Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Ota yhteyttä

Hotel Kok­ko­la

Ran­ta­ka­tu 14
67100 Kok­ko­la

p. +358 44 276 8011.
info@hotelkokkola.fi

Vas­taan­ot­tom­me pal­ve­lee ympä­ri vuorokauden!

Myyn­ti­pal­ve­lu

Olem­me tois­tai­sek­si yhdis­tä­neet teh­tä­viäm­me, myyn­ti­pal­ve­lun hen­ki­lö­kun­ta pai­kal­la arki­sin, työ­vuo­rot ajoit­tu­vat klo 9–18 välil­le. Par­hai­ten tavoi­tat mei­dät säh­kö­pos­tit­se:
myynti@hotelkokkola.fi

Huo­ne­va­rauk­set

Huo­ne­va­rauk­set voi teh­dä verk­ko­si­vu­jem­me lisäk­si joko

soit­ta­mal­la p. +358 44 276 8011. tai
säh­kö­pos­til­la info@hotelkokkola.fi

Tar­jous­pyyn­nön voit lähet­tää tar­jous­pyyn­tö­lo­mak­keel­la. Jos tie­dus­te­let per­he­pa­ket­tia, ilmoi­tat­han tar­jous­pyyn­nös­sä myös las­ten iät, jot­ta voim­me tar­jo­ta teil­le oikean­lais­ta vaih­toeh­toa, kiitos.