Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Yrityksille

Onko yri­tyk­sel­län­ne tois­tu­vaa tar­vet­ta tilai­suus­jär­jes­te­lyil­le tai majoi­tuk­sil­le Kok­ko­las­sa? Tar­joam­me moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä alu­een toi­mi­joi­den kanssa.

Busi­ness ‑huo­neis­sa varus­te­lu on toteu­tet­tu työ­mat­kus­ta­jan muka­vuut­ta mak­si­moi­den; tutus­tu esit­te­lyyn huonesivuillamme!

Ota yhteyt­tä myyn­ti­pal­ve­luum­me myynti@hotelkokkola.fi , mie­luus­ti avus­tam­me tilai­suuk­sien­ne suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa sekä teem­me vuo­si­tar­jouk­sen majoi­tuk­sis­ta. Myyn­ti­pal­ve­lun hen­ki­lö­kun­ta pai­kal­la arki­sin, työ­vuo­rot ajoit­tu­vat klo 9–18 välil­le. Myyn­ti­pal­ve­lun tavoit­taa par­hai­ten sähköpostitse.

Vas­taan­ot­tom­me pal­ve­lee ympä­ri vuorokauden.

Yri­tyk­sen yhteydenottopyyntö