Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet

Tervetuloa vieraaksemme

Ter­ve­tu­loa aamiaiselle

Aloi­ta aamu naut­tien kii­reet­tö­mäs­ti her­kul­li­sen run­saas­ta aamiai­ses­ta Hotel Kok­ko­lan aamiais­ra­vin­to­las­sa. Vali­koi­mas­ta löy­dät niin luo­mu- kuin lähi­ruo­ka­tuot­tei­ta­kin, sekä rou­hei­ta, muro­ja ja mys­le­jä. Tar­jol­la on myös kat­taus glu­tee­nit­to­man ruo­ka­va­lion mukaisesti.

Aamiais­ra­vin­to­la palvelee

ma-pe 6.30–10
la-su ja arki­py­hät 7.30–11
Myös mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan.

Aulan kah­vi­pis­te ja kioski

Hotel­li­vie­raat voi­vat naut­tia aulan kah­vi­pis­tees­tä kah­via ja tee­tä veloi­tuk­set­ta vie­rai­lun­sa ajan. Kios­kis­ta ostet­ta­vis­sa on myös vir­vok­kei­ta, pik­ku snack­se­jä ja patu­koi­ta sekä pos­ti­kort­te­ja ja ‑merk­ke­jä. Kios­ki avoin­na vas­taan­o­ton aukio­loai­ko­jen mukaisesti.

Tilaus­ra­vin­to­la

Tilaus­ra­vin­to­las­sam­me ryh­mä­ruo­kai­lu­ja ennak­ko­ti­lauk­ses­ta niin kokous- ja sport­ti­ryh­mil­le kuin eri­lai­siin yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin (mini­mi 20 hlö ryhmille).

Tilaus­ra­vin­to­lam­me pai­not­tuu rehel­li­seen koti­ruo­kaan lou­nai­den ja päi­väl­lis­ten mer­keis­sä, mut­ta myös eri­lai­sia juh­lia ja tee­mail­to­ja voi­daan rää­tä­löi­dä ryhmäkohtaisesti.

Lisä­tie­dot myynti@hotelkokkola.fi

Sau­na

Hotel­lin vas­ti­kään remon­toi­tu sau­na­ti­la sijait­see toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Asu­kas­sau­na hotel­lia­siak­kail­le veloituksetta.

Vuo­rot nai­sil­le ja mie­hil­le vuo­ro­tun­nein ma-la

  • nai­set klo 17–18 ja 19–20
  • mie­het klo 18–19 ja 20–21

Muis­tat­han ottaa huo­ne­pyyh­keen mukaa­si sau­nal­le. Pefle­tit löy­ty­vät puku­huo­neen puolelta.

Lai­naa­mo

Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va Lai­naa­mo tar­jo­aa ajan­vie­tet­tä kir­jo­jen, lii­kun­ta- sekä ren­tou­tus­vä­li­nei­den muodossa.

Leik­ki­paik­ka

Las­ten leik­ki­paik­ka sijait­see katu­ta­son aula­ti­las­sa. Leik­ki­pai­kal­ta on mah­dol­lis­ta lai­na­ta pele­jä sekä kir­jo­ja myös huoneisiin.

Pysä­köin­ti

Park­ki­hal­liin kul­ku tapah­tuu huo­nea­vai­mel­la, opas­tam­me rei­tin sisään­kir­jauk­sen yhteydessä.

Hotel­lin puo­lel­la katua on pika­park­ki­ruu­tu­ja, joi­hin voit­te pysä­köi­dä sisään­kir­jauk­sen ajaksi.

Hotel­lin edus­tan katuo­suus on park­ki­kiek­ko­py­sä­köin­nin aluet­ta arki­sin klo 8–18 ja lau­an­tai­sin klo 8–15.