Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet

Kokous

Kokous­ti­lam­me sovel­tu­vat sekä pien­ten kou­lu­tus­ten että isom­pien kokous­ten jär­jes­tä­mi­seen. Kaik­ki kokous­ti­lam­me on varus­tet­tu ajan­mu­kai­sin kokousvälinein. 

Hotel­lis­ta löy­ty­vät kokous­ti­lat max 50 henkilölle.

Jär­jes­tä kokouk­set turvallisesti

Covid-19 ‑pan­de­mian aika­na voim­me vas­taa­not­taa mak­si­mis­saan noin 20 hen­ki­lön kokous­va­rauk­sia. Kabi­net­tien pöy­dät on vaih­det­tu yksit­täis­pöy­tiin tur­va­vä­lien mak­si­moi­mi­sek­si. Kak­kos­ker­rok­ses­ta löy­tyy nyt myös uusi kuu­den kei­nu­tuo­lin värik­kään ins­pi­roi­va neu­vot­te­lu­huo­ne Keinula.

Hotel Kok­ko­la Buffetaamiainen

Suun­nak­si suo­si­tut aamiais­pa­la­ve­rit @ Hotel Kokkola

Tavoi­ta tär­keät koh­de­ryh­mä­si tehok­kaas­ti ja toi­mi­vas­ti; varaa aamiais­ti­lai­suus Hotel Kokkolasta

Kes­kei­nen sijain­ti, her­kul­li­nen aamiais­buf­fet ja muun­tu­vat kokous­ti­lat max 50 hen­ki­löl­le luo­vat mai­niot puit­teet onnis­tu­neil­le info­ti­lai­suuk­sil­le ja palavereille.

Aamiais­pa­ke­tit alkaen 15 eur/hlö sis. buf­fe­taa­miai­sen ja kokous­ti­lan (max. 3 h).

Tilat ja henkilömäärät

Covid-19 ‑kau­del­la mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rät ovat vain noin 50 % alla ole­vis­ta määristä.

Kabi­ne­teis­sa siir­ryt­ty yksit­täis­pöy­tiin vuo­den 2020 aikana.

Kabi­net­ti 1

Luok­ka­muo­to: 12
Teat­te­ri­muo­to: 16
Diplo­maat­ti­pöy­tä: 12

Kabi­net­ti 3

Luok­ka­muo­to: 40
Teat­te­ri­muo­to: 50
Diplo­maat­ti­pöy­tä: 24

Varus­tus

Kai­kis­sa kokous­ti­lois­sa on lan­ga­ton inter­ne­tyh­teys ja perus kokousvälineet

  • video­tyk­ki ja valkokangas
  • fläp­pi­tau­lu, muistiinpanovälineet

Saa­ta­vil­la myös kan­net­ta­vat kai­ut­ti­met. Tar­vit­taes­sa avus­tam­me lisä­va­rus­tei­den vuokrauksessa.

Varauk­set ja lisätiedot

Hotel Kok­ko­lan myyn­ti­pal­ve­lu
myynti@hotelkokkola.fi