Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Tietosuojaseloste

TIE­TO­SUO­JA­KÄY­TÄN­TÖ / HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KERUU JA KÄYT­TÖ, HOTEL KOKKOLA

Seu­raa­vat sään­nök­set kos­ke­vat sivus­ton www.hotelkokkola.fi käy­tän­tö­jä. Laa­jem­pi kuvaus Hotel Kok­ko­lan asia­kas- ja mat­kus­ta­ja­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä tie­to­suo­ja­käy­tän­nös­tä löy­tyy hotel­lil­ta. Lisä­tie­to­ja voi pyy­tää tie­to­suo­ja­vas­taa­val­ta osoit­tees­ta myynti@hotelkokkola.fi

TIE­DON KERUU JA KÄYTTÖTARKOITUS

Vara­tes­sa­si huo­net­ta ja jät­täes­sä­si tar­jous- ja/tai yhtey­den­ot­to­pyyn­nön, pyy­däm­me joi­ta­kin hen­ki­lö­tie­to­ja­si, kuten etu- ja suku­ni­mi, säh­kö­pos­tio­soi­te, pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro ja luot­to­kor­tin nume­ro ja vii­mei­nen voi­mas­sao­lo­päi­vä­mää­rä (pyy­de­tään vain varauk­sen varmentamiseksi).

Käy­täm­me annet­tua tie­toa vara­tak­sem­me pyy­det­ty­jä pal­ve­lu­ja, lähet­tääk­sem­me vah­vis­tuk­sen yksi­tyis­koh­tia ja mikä­li tar­peel­lis­ta, tie­do­tam­me mat­kaan liit­ty­vis­tä uuti­sis­ta tai muu­tok­sis­ta. Mikä­li meil­lä on ongel­mia asiak­kaan toi­vei­den toteut­ta­mi­ses­sa, otam­me yhteyt­tä. Käy­täm­me puhe­lin­nu­me­roa vain, jos ilme­nee tar­ve saa­da saa­pu­vat vie­raat pikai­ses­ti kiin­ni, tai jos asiak­kaan omien tie­to­jen syöt­tä­mi­ses­sä on tapah­tu­nut vir­he. Luot­to- ja pank­ki­kort­ti­tie­to­ja käy­te­tään varauk­sen var­men­ta­mi­ses­sa ja varauseh­to­jen niin mää­ri­tel­les­sä, kuten mah­dol­li­ses­sa pre­paid- tai no show ‑varauk­sen laskuttamisessa.

Emme väli­tä tie­to­ja­si kol­man­sil­le osa­puo­lil­le. Poik­keuk­se­na mah­dol­li­set viran­omais­pyyn­nöt ja muut laki­sää­tei­set ilmoitusvelvollisuudet.

Käy­täm­me IP-osoit­tei­ta pal­ve­li­non­gel­mien rat­kai­se­mi­seen, sivus­ton hal­lin­nas­sa ja käyt­tä­jien liik­kei­den seu­ran­nas­sa tilas­toin­tia varten.

LIN­KIT

Tämä sivus­to sisäl­tää link­ke­jä toi­sil­le sivus­toil­le. Huo­mioit­te­han, että emme ole vas­tuus­sa tois­ten sivus­to­jen yksi­tyis­käy­tän­nöis­tä. Yksi­tyis­käy­tän­töm­me kos­kee vain tie­don keruu­ta tämän sivus­ton nimissä.

TUR­VAL­LI­SUUS

Tämän sivus­ton tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sil­la tur­va­taan mene­tyk­set, vää­rin­käy­tök­set ja tie­don muu­tok­set val­von­tam­me alai­suu­des­sa. Käy­täm­me SSL-suo­jaus­ta var­mis­taak­sem­me, että meil­le toi­mi­tet­tu tie­to pysyy yksi­tyi­se­nä eikä pank­ki- tai luot­to­kort­ti­tie­to­ja­si lähe­te­tä kos­kaan suo­jaa­mat­to­ma­na. Jaka­ma­si tie­don lisä­suo­jaus­ta var­ten meil­lä on perus­teel­li­nen tur­val­li­suus­sys­tee­mi, johon sisäl­tyy kehit­ty­nyt palo­muu­ri­tek­no­lo­gia. Kaik­ki tie­dot asiak­kaas­ta ovat vain sel­lais­ten työn­te­ki­jöi­dem­me käy­tös­sä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­toa suo­rit­taak­seen tie­tyn työn. Pää­sy asia­kas- ja mat­kus­ta­ja­tie­toi­hin on näil­lä työn­te­ki­jöil­lä hen­ki­lö­koh­tai­sen sala­sa­nan taka­na. Kaik­kien työn­te­ki­jöi­dem­me tie­tout­ta tur­val­li­suu­des­ta ja yksi­tyi­syys­käy­tän­nös­tä päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti vuo­sit­tain tai sitä mukaa, kun menet­te­ly­ta­po­ja muo­ka­taan val­lit­se­via sää­dök­siä vastaaviksi.

MUU­TOK­SET YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖÖN

Kaik­ki mer­ki­tyk­sel­li­set muu­tok­set käyt­tä­mäs­säm­me tavas­sa kos­kien hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen käyt­tä­mis­tä ker­ro­taan tule­vai­suu­des­sa täs­sä yksi­tyi­syys­käy­tän­nös­sä. Varaa­mal­la meil­tä annat luvan sii­hen, että vii­mei­sim­mäs­sä varauk­ses­sa­si sovel­le­taan sen het­ken yksi­tyis­käy­tän­töäm­me. Mikä­li pää­täm­me käyt­tää hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­nis­tet­ta­vaa tie­toa yksi­tyis­käy­tän­nös­tä poik­kea­val­la taval­la, ilmoi­tam­me sii­tä sinul­le säh­kö­pos­tit­se ja pyy­däm­me lupaasi.

OTA MEI­HIN YHTEYTTÄ

Käyt­tä­mäl­lä www.hotelkokkola.fi sivus­toa annat luvan tämän tie­don kerää­mi­seen ja käyt­tä­mi­seen yllä­mai­ni­tuil­la tavoil­la. Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää tai kom­men­toi­ta­vaa yksi­tyi­syys­käy­tän­nös­tä, tämän sivus­ton toi­min­nas­ta tai omas­ta toi­min­nas­ta­si sivus­tol­la, lähe­tät­hän säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen myynti@hotelkokkola.fi