Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Viihdy Kokkolassa ja lähiseudulla

Tutus­tu Kok­ko­laan pyöräillen

Pyö­räi­li­jän eri­kois­lii­ke Lybäck on toi­mit­ta­nut hotel­lil­le nel­jä vuo­kra­pyö­rää, joi­ta hotel­li­vie­raat voi­vat vuo­kra­ta etu­hin­noin. Vas­taa­no­tos­ta on lai­nat­ta­vis­sa myös pyö­räi­ly­ky­pä­rät, pari pyö­rä­ko­ria sekä taak­ka­te­li­neen kiinnikeremmejä.

Kysy lisää: info@hotelkokkola.fi tai +358 44 276 8011.

Ihas­tu Kokkolaan

Kok­ko­lan mat­kai­lun verk­ko­si­vuil­ta löy­dät ajan­ta­sai­set tie­dot alu­een näh­tä­vyyk­sis­tä sekä tapahtumista.

Kok­ko­las­sa pää­set tutus­tu­maan niin kau­pun­ki­mai­se­maan, merel­li­seen ran­taym­pä­ris­töön sekä moni­puo­li­seen luontoon.

Suo­men laa­jin ja merel­li­sin kan­sal­li­nen kaupunkipuisto

Kok­ko­lan kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to on elä­myk­siä täyn­nä. Kau­pun­ki­puis­ton täh­ti­koh­tei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta syn­nyt­tä­nyt Har­rin­nie­men lin­ja­lois­to, museo­kort­te­li, Poro­luo­to; kalas­ta­jien ja hyl­keen­pyy­tä­jien van­ha tuki­koh­ta, Mus­ta­ka­ri, Chy­de­niuk­sen puis­to, Sun­ti & Sun­tin var­res­sa sijait­se­va Englanninpuisto.

Kok­ko­lan merel­li­seen his­to­ri­aan voit myös tutus­tua kier­tä­mäl­lä kau­pun­kia ilmai­sen SAL­MI AR mobii­li­so­vel­luk­sen avul­la (ladat­ta­vis­sa Google play tai App Store:sta).

Kult­tuu­ria ja urhei­lua Kokkolassa

Kok­ko­lan kult­tuu­rie­lä­mä on rikas­ta ja moni­puo­lis­ta. Tutus­tu myös pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen otteluohjelmiin!

Kult­tuu­ri

Kok­ko­lan kama­rior­kes­te­ri
Kok­ko­lan kaupunginteatteri

Urhei­lu

Kok­ko­lan Tii­ke­rit
Kok­ko­lan Pal­lo-Vei­kot (KPV)
Gam­la­kar­le­by Bollklubb (GBK)
Her­mes
Nibacos

Hotel­li­koi­ra Rane vinkkaa

“Jos etsit vie­lä ideoi­ta teke­mi­siin las­ten kans­sa Kok­ko­las­sa, niin voit rat­kais­ta asian pel­käs­tään mene­mäl­lä Hotel Kok­ko­laan. Siel­tä löy­dät takuu­var­mas­ti par­haat vin­kit ja oppaat alu­een koh­tei­siin. Ja nyt en tar­koi­ta pel­käs­tään val­mii­ta info­leh­ti­siä, vaan hotel­lin hen­ki­lö­kun­nan käsin poi­mi­maa ja koos­ta­maa tie­toa. Sitä info­ko­koel­maa et sel­lai­se­naan löy­dä mis­tään muualta!”

Mar­kus, Mutkatonta-blogi

Lue koko blo­gi­kir­joi­tus: Mut­ka­ton­ta-blo­gi