Rum

Konferens

Orga­ni­se­ra möten på ett säkert sätt

Under Covid-19 pan­de­min kan vi orga­ni­se­ra mötes­rum för max 20 personer.

Våra kon­fe­rens­rum pas­sar både för mindre möten och stör­re kon­fe­rens. Till­sam­mans med Kongress­Kar­le­by kan vi arran­ge­ra också stör­re evenemanger.

Hotel Kok­ko­la Frukostbuffé

Ta sik­tet på den popu­lä­ra fru­kos­ten @ Hotel Kokkola

Nå dina målgrup­per på ett effek­tivt sätt; boka fru­kost vid Hotel Kokkola.

Hotel­lets cent­ra­la läge, den mång­si­di­ga fru­kost­buffén och kon­ver­tibla mötes­faci­li­te­ter ska­par framgångs­ri­ka infor­ma­tions­ses­sio­ner och möten-

Fru­kost­pa­ket från 15 eur/pers. inkl. fru­kost­buffé och mötes­rum (max. 3 h).

Faci­li­te­ter och sittplatser

Kabi­nett 1

Klass­rums­form: 12
Tea­ter­form: 16
Diplo­mat: 12

Kabi­nett 3

Klass­rums­form: 40
Tea­ter­form: 50
Diplo­mat: 24

Utrust­ning

Alla kon­fe­rens­rum har tråd­lös inter­netför­bin­del­se och konferensutrustning:

  • data­pro­jek­tor och projectorskärm
  • bläd­der­block

Vid behov också hög­ta­la­re för bärbara.

Kon­fe­rens­bok­ning och ytter­li­ga­re information

Hotel Kok­ko­las för­sälj­ningst­jänst 
myynti@hotelkokkola.fi