Rum

Hotel Kokkola är ett trivsamt, komfortabelt och högklassigt hotell i hjärtat av Karleby

Boka för bäs­ta pris

Sis­ta minu­ten-bok­nin­gar­na kan göras via telefon 

+358 44 276 8011

Han­sel garan­te­rar tillförlitlighet

Varmt väl­kom­men!

Inkvar­te­rings­pa­ket

En aktiv semester

Kom­bi­ne­ra hob­­by- och natu­rak­ti­vi­te­ter med en stads­se­mes­ter i det fan­tas­tis­ka lands­ka­pet på västkusten.

Green Fee

Golf-pake­­tet innehål­ler logi, fru­kost­buffé, fri par­ke­ring, tråd­lös Inter­net och green fee i Kok­ko­la Golf.

Sport­pa­ket

Sport­pa­ket till idrottslag.

I hjär­tat av Karleby

I när­he­ten av hotel­let hit­tar du det moder­na köpcent­ret Chy­de­nia samt tor­get med sina kväll­sak­ti­vi­te­ter under som­mar­sä­son­gen. Den fört­jusan­de gam­la stads­de­len Neris­tan och alla andra int­res­san­ta kul­tur­se­värd­he­ter finns ome­del­bart runt hör­net. Inom en kilo­me­ters radie lig­ger också Kar­le­by stads­tea­ter, Snell­man-salen, Idrottsgår­den, Hol­li­ha­ka Sport­hall och Ishall.

Lugnt boen­de

Vi erb­ju­der våra gäs­ter en vän­lig ser­vice, en lugn atmosfär och rökfri­het samt kame­ra­ö­ver­va­kad par­ke­ring i källarvåningen.

Vi väl­kom­nar dig som gäst!

RECEP­TION

Vår recep­tion är öppen 24/7.
Alla pri­ser inkl. buf­fetfru­kost, wlan och moms.

CHECK IN

Check in från kl. 15.
Det finns två par­ke­ringsplat­ser framför hotel­let som kan använ­das utan kos­tand under check in.

CHECK UT

Check out senast kl. 12.

PAR­KE­RING

Gäs­ter­na har också till­gänglig­het till ca 50 par­ke­ringsplat­ser. Vi visar vägen till par­ke­ringsplat­ser­na vid check-in.

SÄLLS­KAPSD­JUR

Husd­jur är väl­kom­na. Frå­ga mera från receptionen.

Gäs­ter­nas feedback

“Cent­ralt hotell mitt i Kok­ko­la, när­het till city och shop­ping samt nära till tågs­ta­tio­nen. Myc­ket bra och vän­lig per­so­nal. Bra kud­dar och säng.”