Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi

Hotel Kok­ko­lan toi­men­pi­teet COVID-19 –koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si (päi­vi­tet­ty 12.5.2021)

Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen sekä mui­den viran­omais­ta­ho­jen ohjeis­tuk­sia sekä ylei­sen ja alu­eel­li­sen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen kehit­ty­mis­tä. Muok­kaam­me toi­min­to­jam­me jat­ku­vas­ti tar­peen mukai­ses­ti pyr­kien edis­tä­mään viruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­syä kai­kin tavoin. Vas­taan­o­ton pal­ve­lu­pis­teel­lä työs­ken­te­lem­me plek­sin taka­na, aamiai­sel­la ja liik­kues­sam­me muu­toin asia­kas­ti­lo­jen puo­lel­la käy­täm­me suo­ja­nam­me kas­vo­mas­ke­ja ja kertahansikkaita/käsidesiä.

Olem­me päi­vit­tä­neet ravin­to­la­toi­min­to­jem­me oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man sekä asia­kas­pal­ve­lun, aamiais­pal­ve­lun että ker­ros­hoi­don pal­ve­luoh­jeis­tuk­set ja sii­vous­oh­jel­mat. Alla muu­ta­mia vie­rai­luan­ne toi­vot­ta­vas­ti hel­pot­ta­via lisä­tie­to­ja. Vas­taam­me mie­lel­läm­me mah­dol­li­siin lisäkysymyksiin.

Ethän läh­de mat­kal­le, jos olet sai­raa­na. Jos oles­ke­lusi aika­na epäi­let altis­tu­nee­si tai sai­ras­tu­nee­si, ilmoi­tat­han asias­ta hen­ki­lö­kun­nal­lem­me välit­tö­mäs­ti, jot­ta voim­me ryh­tyä tar­vit­ta­viin varotoimenpiteisiin.

Ymmär­rät­hän, että varo­toi­me­na pidät­täy­dym­me kät­te­lyis­tä ja muis­ta fyy­si­sis­tä ter­veh­dys­muo­dois­ta. Myös hotel­li­koi­ra Rane pitää pien­tä tau­koa vie­rai­den tervehtimisessä.

Toi­met hotellilla

Peset­hän käte­si huo­lel­li­ses­ti läm­pi­mäl­lä vedel­lä ja saip­pual­la aina läh­ties­sä­si huo­nees­ta­si. Vas­taan­ot­toau­lan aamiais­pis­teen vie­res­tä löy­tyy käsien­pe­su­pis­te ja vie­rei­sel­tä käy­tä­väl­tä kol­me wc-tilaa käsien­pe­su­pis­teel­lä. Kak­kos­ker­rok­sen kokous­ti­lan lähei­syy­des­tä löy­tyy myös asia­kas­wc. Aivas­tuk­sen tai yskän yllät­täes­sä, koh­dis­tat­han sen hihaa­si, kiitos.

Käsi­de­siä on tar­jol­la vas­taan­o­ton asia­kas­pal­ve­lu­pis­teis­sä, aamiais/kahvipisteissä, kokous- ja ravin­to­la­ti­lo­jen yhtey­des­sä sekä ylei­söwc-tilo­jen yhtey­des­sä. Autat­han mei­tä huo­leh­ti­mal­la omas­ta käsi­hy­gie­nias­ta­si aina asioi­des­sa­si vas­taa­no­tos­sa, aamiai­sel­la, kah­vi­pis­teel­lä, Kok­ko­la-info­pis­teel­lä tai muu­toin ylei­sis­sä tilois­sa, kiitos.

Vas­taan­o­ton asia­kas­pal­ve­lu­pis­teis­sä desin­fioim­me kynät ja avain­kor­tit jokai­sen vie­raan jäl­jil­tä. Palau­tat­han kynän/avainkortin käy­tön jäl­keen tis­kil­lä ole­vaan keräi­ly­ra­si­aan, kiitos.

Voit käyt­tää mat­kus­ta­ja­kor­tin täyt­tä­mi­sen jäl­keen kynän pyö­re­ää pää­tä myös mak­su­päät­teen näp­päi­le­mi­seen. Halu­tes­sa­si voit käyt­tää myös ker­ta­käyt­töis­tä, suo­jaa­vaa muo­vi­kal­voa mak­su­päät­teis­sä (ker­ro toi­vee­si hen­ki­lö­kun­nal­le). Lai­tat­han muo­vin heti koo­din näp­päil­tyä­si vie­rei­seen ros­ka-asti­aan taik­ka samaan rasi­aan käy­tet­ty­jen avain­ten ja kynien kanssa.

Myös vas­taan­o­ton makei­set ovat siir­ty­neet isois­ta kul­hois­ta pie­neen asti­aan, jos­ta voit ottaa makei­sia tur­val­li­ses­ti osu­mat­ta muihin.

Aamiais­buf­fet on siir­ret­ty alka­maan aulan tilois­ta mah­dol­li­sim­man suur­ten tur­va­vä­lien saa­vut­ta­mi­sek­si. Puhdistamme/vaihdamme tar­tun­ta­pin­to­ja sisäl­tä­viä esi­nei­tä mah­dol­li­sim­man usein, tar­jol­la on myös hen­ki­lö­koh­tai­sia otti­mia sekä suo­ja­pa­pe­rei­ta ja ker­ta­käyt­tö­han­sik­kai­ta. Väl­tät­hän tur­haa kos­ket­te­lua ja huo­leh­dit­han omas­ta käsi­hy­gie­nias­ta sekä riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä koko aamiai­sen ajan.

Pyrim­me ohjaa­maan aamiais­vie­raat tasai­ses­ti eri puo­lil­le asia­kas­ti­lo­ja. Var­si­nai­nen aamiais­huo­ne löy­tyy buf­fan jäl­keen pie­nen käy­tä­vän pääs­tä, myös kokous­ti­lat pyri­tään tois­tai­sek­si rau­hoit­ta­maan aamiais­ti­lak­si. Vilk­kaim­pi­na vii­kon­lop­pui­na aamiai­sel­la on käy­tös­sä pöy­tä­va­raus­lis­tat. Näin voim­me tur­va­ta jokai­sel­le oman seu­rue­koh­tai­sen pöy­dän ja vält­tää aamiais­ti­lan ruuhkautumista.

Huo­mioit­han his­sin käy­tös­sä tur­va­vä­lit ja mui­den vie­rai­den toi­veet his­sin seu­rue­koh­tai­ses­ta käytöstä.

Ker­ros­hoi­dos­sa on käy­tös­sä viral­li­set sii­vous­suo­si­tuk­set ja desin­fioi­vat aineet kaik­kien kovien pin­to­jen puh­dis­tuk­ses­sa. Mini­moi­dak­sem­me tar­tun­ta­ris­kit suo­ri­tam­me väli­sii­vouk­set vain yli 3 vrk majoi­tuk­sil­le (joka kol­mas päi­vä). Huo­miot­han, että väli­sii­vouk­sia ei voi­da teh­dä, jos oves­sa on ”Ei saa häi­ri­tä” –kylt­ti. Huo­neis­ta löy­ty­vät sisäis­ten puhe­lu­jen puhe­lin­lait­teet olem­me suo­jan­neet muo­veil­la. Pyrim­me kier­rät­tä­mään huo­nei­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan niin, ettei uusia vie­rai­ta majoi­te­ta samaan huo­nee­seen heti seu­raa­va­na yönä edel­lis­ten majoit­tu­jien jälkeen.

Olem­me tehos­ta­neet myös yleis­ten tilo­jen, his­sin ja käy­tä­vien ovien puh­dis­tus­ta desin­fioin­tiai­neel­la, eri­tyi­ses­ti kai­kis­sa koh­teis­sa, jois­sa kos­ke­tus­ta esiin­tyy eni­ten (ovien kah­vat, his­sin pai­nik­keet jne.).

Kak­kos­ker­rok­sen Lai­naa­mos­sa on desin­fioin­tiai­net­ta suih­ke­pul­lois­sa, muis­tat­han huo­leh­tia väli­nei­den huo­lel­li­ses­ta puh­dis­tuk­ses­ta sekä ennen käyt­töä että sen jäl­keen, kiitos.

Asu­kas­sau­na­vuo­rot ovat tois­tai­sek­si pois käytöstä.

Vas­taan­o­ton aulas­sa on saa­ta­vil­la myös ker­ta­käyt­tö­han­sik­kai­ta vie­rai­lun­ne aika­na käy­tet­tä­väk­si. Vas­taa­no­tos­ta on myös mah­dol­lis­ta ostaa ker­ta­käyt­töi­siä kas­vo­mas­ke­ja (2 kpl/2 eur, 10 kpl/5 eur). Mas­keil­le ja han­sik­kail­le on varat­tu omat ros­ka-astiat katu­ta­son aulatiloissa.

Tur­val­lis­ta vie­rai­lua ja ter­ve­tu­loa; teh­dään yhdes­sä kaik­kem­me viruk­sen leviä­mi­sen estämiseksi.