Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Aktiivilomat Kokkolassa

Hotel Kok­ko­la — Aktii­vi­sem­paan arkeen, käte­väs­ti kes­kel­lä kaupunkia

Yhdis­tä har­ras­te- ja luon­toak­ti­vi­tee­tit kau­pun­ki­lo­maan län­si­ran­ni­kon upeis­sa maisemissa.

Kok­ko­lan alu­eel­ta löy­dät vaih­te­le­via patik­ka­pol­ku­ja, mie­len­kiin­toi­sia pyö­räi­ly- ja melon­ta­reit­te­jä, hyvin hoi­de­tut ja kii­te­tyt golf­ken­tät sekä moni­puo­li­sia per­he­koh­tei­ta, kuten esi­mer­kik­si Viih­deui­ma­la Vesi­Vei­ja­ri ja kesäi­set ris­tei­lyt vie­hät­tä­väl­le, moni­muo­toi­sen luon­non omaa­val­le Tan­ka­rin majak­ka­saa­rel­le. Koe myös Kok­ko­lan kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to, joka tar­jo­aa pal­jon näh­tä­vää ja koettavaa.

Yhdis­tä majoi­tuk­see­si itsel­le­si sopi­vat akti­vi­tee­tit ja opas­tam­me sinut oikeil­le rei­teil­le, olit­pa sit­ten menos­sa vihe­riöil­le, patik­ka­po­luil­le tai merel­li­siin mai­se­miin. Kesä­ai­kaan hotel­lil­le on sijoi­tet­tu­na nel­jä vuo­kra­pyö­rää Lybäc­kin pyö­rä­liik­kees­tä, ennak­ko­va­rauk­ses­ta heil­tä on mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta erik­seen esim läs­ki­pyö­riä tai sähköpyöriä. 

Moot­to­ri­pyö­ril­lä liik­ku­vil­le alu­een ran­nik­ko­tiet tar­joa­vat usei­ta aja­mi­sen ja näke­mi­sen arvoi­sia reit­te­jä. Kame­ra­val­vo­tus­sa park­ki­hal­lis­sa pyö­rä­kin yöpyy tur­val­li­sen mukavasti.

Jouk­kueil­le tar­jol­la edul­li­sia Sport­ti­ma­joi­tuk­sia, pyy­dä tar­jous matkallesi.

Aktii­vi- ja Sport­ti­ma­joi­tuk­set myyn­ti­pal­ve­lus­tam­me  myynti@hotelkokkola.fi  

Tutus­tu myös Lin­kit & vin­kit koh­taan