Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Teatterimajoitukset ja ryhmäruokailut

Olet­te­ko tulos­sa teat­te­ri­ret­kel­le Kok­ko­laan isom­mal­la ryh­mäl­lä tai pie­nem­mäl­lä seu­ru­eel­la? Teat­te­ri­vie­rail­le on tar­jol­la etu­hin­tai­sia majoi­tuk­sia alkaen 99 eur/huone/vrk jae­tus­sa kah­den hen­gen stan­dard­huo­nees­sa. Huo­ne­hin­taan sisäl­tyy majoi­tus, run­sas buf­fe­taa­miai­nen, lan­ga­ton Inter­net-yhteys ja alv. Hotel­li­vie­rai­den käy­tös­sä on veloi­tuk­set­ta myös vii­ti­sen­kym­men­tä park­ki­paik­kaa, joi­hin opas­tam­me sisään­kir­jauk­sen yhteydessä.

Jos haluat­te majoit­tua muka­vam­min, +20 eur hin­taan koro­tat­te huo­ne­luok­kaa vaik­ka­pa säh­kö­ta­kal­la varus­tet­tuun pari­vuo­teel­li­seen Com­fort Double-huoneeseen.

Teat­te­ri­ma­joi­tuk­sia on myyn­nis­sä vii­kon­lop­pui­sin esi­tys­ka­len­te­rin mukai­ses­ti, etu­hin­tai­sia huo­nei­ta saa­ta­vil­la rajoitetusti.

Tutus­tu Kok­ko­lan kau­pun­gin­teat­te­rin kau­den ohjel­mis­toon. Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti myös väliai­ka­tar­joi­lu­jen tilaa­mis­ta teat­te­ril­le jo ennak­koon. Mat­ka­pa­ket­ti­lain sään­tö­jen vuok­si teat­te­rin lip­pu­va­rauk­set suo­raan Kok­ko­lan kaupunginteatterilta.

Ryh­mil­le saa­ta­vil­la myös buf­fet­ruo­kai­lut tilaus­ra­vin­to­las­sam­me; teat­te­ri­me­nut alkaen 22 eur/hlö. Val­mis­tam­me omas­sa keit­tiös­säm­me mauk­kai­ta buf­fet­ruo­kai­lu­ja kotiruokateemalla.

Lisä­tie­dot ja majoi­tus- sekä tilaus­ra­vin­to­la­va­rauk­set Hotel Kok­ko­lan myyn­ti­pal­ve­lus­ta
Säh­kö­pos­ti: myynti@hotelkokkola.fi